Menú Principal

Agenda

D D D D D D D
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 

Localització

Ver

Esteu aquí

Inici » Associacionisme i voluntariat

Associacionisme

CENS D'ASSOCIACIONS


El Cens d'Associacions Juvenils i Entitats Prestadores de Serveis a la Joventut, va ser creat per Orde de 10 de novembre de 1983, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència. Les entitats i associacions juvenils que contempla l'esmentada norma poden sol·licitar la seua inscripció en el Cens, una vegada estiguen degudament inscrites en el Registre Autonòmic d'Associacions de la Comunitat Valenciana.

Per a la inscripció d'una entitat o associació juvenil en el Cens d'Associacions Juvenils i Entitats Prestadores de Serveis a la Joventut, és necessari presentar, en els registres de l'IVAJ.GVA JOVE, o en qualsevol altre reconegut per la Generalitat, els documents relacionats ací.

En el Cens d'Associacions Juvenils i Entitats Prestadores de Serveis a la Joventut apareixen relacionades totes aquelles associacions i entitats juvenils que han sol·licitat la seua inscripció en el Cens, i que mantenen la seua activitat d'acord amb el que estableixen els articles 6 i 8 de l'Ordre de creació, cosa que els permet rebre informació sobre activitats d'interés i participar en les convocatòries de subvencions de l'IVAJ.GVA JOVE i d'altres administracions (diputacions provincials, ajuntaments, etc.).

Hi ha altres censos en què les associacions poden estar inscrites o reconegudes com a entitats juvenils:

Diputació Provincial d'Alacant: Avda. de l'Estació, 6; 03005 – Alacant

Diputació Provincial de Castelló: Pl. de les Aules, 7; 12001 – Castelló

Diputació Provincial de València: Pl. de Manises, 4; 46003 - València

Registre d'Entitats Veïnals, als municipis on estiguen inscrites les associacions


Recerca d'associacions i entitats inscrites en el  Cens d'Associacions Juvenils i Entitats Prestadores de Serveis a la Joventut

 

CONSELLS DE JOVENTUT

 

La participació de les associacions juvenils en la vida social, econòmica i política es canalitza a través dels consells de joventut, regulats per la Llei 8/89, de 26 de desembre, de la Generalitat Valenciana, de Participació Juvenil. Esta Llei estableix que els consells territorials de joventut són els òrgans de representació de la joventut valenciana associada i l'interlocutor vàlid per a l'administració en tot allò que afecte els jóvens en l'àmbit local.

La constitució d'un consell territorial de joventut exigeix necessàriament el reconeixement del seu respectiu ajuntament sobre la base del procediment que determine el Reglament de Règim Interior del Consell de la Comunitat Valenciana i la seua inscripció en el Registre de Consells de la Joventut de l'IVAJ.GVA JOVE.

Per Ordre de 26 de març de 1991 de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència va ser creat el Registre de Consells Territorials de la Joventut de la Comunitat Valenciana, que dóna les competències per a gestionar-lo a l'Institut Valencià de la Joventut.Generalitat Jove.

 

Associacions que poden formar part dels consells locals

Informació per a la inscripció en el Registre

Llista de consells locals

 

Per la seua banda, el Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana (CJCV) és el màxim òrgan de representació de les organitzacions juvenils valencianes, es constituirà en corporació pública sectorial de base privada amb personalitat jurídica pròpia i amb plena capacitat per al compliment dels seus fins, i és l'interlocutor vàlid davant de l'Administració Autonòmica i les institucions públiques i privades en tot el que fa referència a la temàtica juvenil, amb les quals es relacionarà a través de l'IVAJ.GVA JOVE.

El CJCV es regeix per la Llei 18/2010, de 30 de desembre, de la Generalitat, de Joventut de la Comunitat Valenciana, que estableix els seus fins, funcionament i estructura, i també per les disposicions que despleguen la Llei i la resta que hi siguen d'aplicació.

 

AJUDES


Per mitjà d'una activa política de foment, l'IVAJ.GVA JOVE impulsa i promou la canalització de les inquietuds socials dels jóvens a través de l'associacionisme.

 

Per a programes d'associacions amb àmbit d'actuació en la Comunitat Valenciana

 

Català